A létrejövő digitális taneszköz és digitális tartalmak pedagógiai célja a Nemzeti alaptantervben szereplő természettudományos műveltségi területek (Ember a természetben, Földünk- környezetünk) és tantárgyak, valamint tartalmak és képességterületek összefüggéseikben való közvetítése, ezeken keresztül a tanulók természettudományos és műszaki kompetenciáinak fejlesztése. Emellett célja a tanulók együttműködésének serkentése, a tananyagokban található megfigyelések, vizsgálatok, kísérletek önálló illetve csoportos elvégzésére való ösztönzés, a kooperatív munkaformákban szerezhető kommunikációs, állampolgári és szocializációs készségek, képességek megszerzése és mélyítése, hiszen a tananyagok elsajátítása változatos on-line és offline tevékenységformákra (vizsgálódásra és kísérletezésre, modellezésre, szimulációk alkalmazására stb.) fog épülni. A gyűjtemény négy tantárgyhoz (biológia, fizika, kémia és természetföldrajz) fog kapcsolódni, amelyekben tematikus, egymástól független, önmagukban is felhasználható, komplex tananyagegységek találhatók. A tananyagegységek ugyan önállóak lesznek, egy-egy szűkebb problémakör bemutatását, vizsgálatát szolgálják, de egymással több ponton és több szempontból is kapcsolatban állnak. A tananyag abban tekinthető újszerűnek, hogy az általános iskola 5-8. és a középiskola 9-12. osztályának esetében is komplex, logikájában egymásra épülő ismeretanyagot fog tartalmazni.

Főbb témakörök:

Biológia:

A tananyagok kiválasztásának az az alapelve, hogy segítséget nyújtsanak az érettségi követelményrendszerben szereplő bemutatandó kísérletek, vizsgálatok megvalósításához. Az egy-egy vizsgálatnál előkerülő szükséges háttérismeretek úgy kapcsolódnak az adott témához, hogy az összefüggések segítsék a megértést, de ugyanakkor ne csupán szakszöveg legyen, hanem színes, változatos ismeret, amit a diákok könnyen elsajátítanak.

Fizika:

Elképzelésünk szerint a fizika tananyagaihoz választásra kerülő kísérletek elsősorban köznapi problémákat tárnak fel, segítenek azok megértésében, valamint bemutatják a fizikai jelenségek, problémák okait, következményeit. Mivel a kísérletek a mindennapi életből merítenek majd, ezért a diákok számára motiválóak lehetnek, megkönnyítik az elvont fogalmak, definíciók megértését, és azok készség szintű alkalmazását.

Kémia:

A kémia több területét érintő, komplex témák kerülnek majd kiválasztásra. Szeretnénk, ha a vizsgálatok és kísérletek során kis mennyiségű vegyszert használjanak, erősítve ezzel a környezettudatos magatartásra nevelés fontosságát. A vizsgálatok és kísérletek során tapasztalt mikro-szintű átalakulásokat animációk fogják szemléltetni, melyeknek az a célja, hogy a tanulók könnyebben el tudják képzelni a molekulák szerkezetét, illetve meg tudják érteni a változások molekuláris alapjait is.

Földrajz:

A földrajz tananyagai a tananyaggyűjtemény természettudományos jellegéhez kapcsolódva csillagászati földrajzi és természetföldrajzi témákat dolgoznak majd fel, utalva azok néhány társadalom- vagy gazdaságföldrajzi vonatkozására. Olyan témák kerülnek feldolgozásra, amelyek logikája és gondolkodási sémája illeszkedik a természettudományokhoz, emellett vizsgálatokra, kísérletekre épülnek, amelyeket – a tananyag tartalmától függően – mikro- vagy makroszintű animációk egészíthetnek ki.